Wydział Kadr i Szkolenia - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Kadr i Szkolenia

 
ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn
tel. 47 73 153 70
fax 47 73 153 75
 
Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie
– podinsp. Iwona KONIECZNA
 
p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie
– kom. Jarosław OSTAPKOWICZ
 
Struktura organizacyjna
 
 • Naczelnik
 • Zastępca Naczelnika
 • Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej
 • Zespół do spraw Doskonalenia Zawodowego
 • Zespół Obsługi Kadrowej Policjantów
 • Zespół Obsługi Kadrowej Pracowników
 • Zespół do spraw Dyscyplinarnych
 • Zespół do spraw Organizacjno-Etatowych i Mobilizacyjno-Obronnych
 • Zespół do spraw Ewidencji
 • Zespół do spraw Socjalnych
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Medycyny Pracy
 • Sekretariat
 
Zakres zadań

Wydział Kadr i Szkolenia realizuje zadania umożliwiające Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie kierowanie jednostką i zarządzanie Policją w województwie warmińsko-mazurskim poprzez: zapewnienie osługi kadrowej, wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, dobór kandydatów do służby i pracy w Policji oraz doskonalenie zawodowe policjantów i pracowników .

 

 

 

Do zadań Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w szczególności należy:

 

 • realizowanie spraw kadrowych policjantów i pracowników Policji w zakresie właściwości Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
 • prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz na wybrane stanowiska służbowe w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i w jednostkach Policji województwa warmińsko-mazurskiego,
 • prowadzenie naboru na stanowiska pracownicze w Komendzie i Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie,
 • realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy oraz jednostek Policji województwa, analizowanie i opiniowanie propozycji zmian oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłową organizacją struktur jednostek Policji województwa,
 • opracowywanie i aktualizacja regulaminów Komendy, Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie oraz koordynowanie procesu uzgadniania projektów regulaminów jednostek Policji województwa, wydawanych w porozumieniu z Komendantem,
 • prowadzenie postępowań dyscyplinarnych policjantów oraz postępowań w trybie odwoławczym w zakresie właściwości Komendanta,
 • rozpoznawanie, analizowanie, określanie i zgłaszanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników w zakresie doskonalenia zawodowego,
 • realizowanie spraw szkoleniowych policjantów i pracowników Policji w zakresie właściwości Komendanta,
 • koordynowanie procesu naboru i kierowania policjantów i pracowników na przedsięwzięcia realizowane w ramach doskonalenia zawodowego centralnego,
 • planowanie, organizowanie, koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, a także prowadzenie testów sprawności fizycznej oraz sprawdzianów strzeleckich dla policjantów Komendy,
 • rekrutacja policjantów do uczestnictwa w misjach pokojowych oraz ich obsługa kadrowo-logistyczna,
 • ewidencjonowanie i wydawanie dokumentacji w zakresie spraw kadrowych ,
 • prowadzenie i koordynowanie sprawozdawczości dotyczącej stanów etatowych i zatrudnienia,
 • realizacja zadań z zakresu przygotowań obronnych Komendy zgodnie z właściwością wydziału,
 • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej Komendy,
 • realizacja zadań z zakresu medycyny pracy w Komendzie oraz koordynowanie w tym zakresie jednostek Policji województwa,
 • realizacja zadań w zakresie spraw socjalnych,
 • nadzorowanie, koordynowanie oraz wspomaganie kierowników jednostek Policji województwa w zakresie realizacji spraw kadrowo-szkoleniowych,
 • współpraca z Biurem Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji w zakresie kadrowo-szkoleniowym.
do góry