Wolne stanowiska w KSC - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w KSC

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STANOWISKO PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ KWP W OLSZTYNIE

WZÓR OŚWIADCZENIA DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

WZÓR OŚWIADCZENIA DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ URODZONYCH PRZED 1_SIERPNIA_1972

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Radca Prawny do spraw: obsługa prawna Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - Zespół Prawny KWP w Olsztynie, ogłoszenie nr 134977

wyniki naboru nr 134977


Inspektor do spraw: umundurowania w Sekcji Gospodarki Materiałowo - Technicznej Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ogłoszenie nr 133625

wyniki naboru nr 133625


Starszy Referent do spraw: księgowości w Zespole ds. Księgowości Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 128558

wyniki naboru nr 128558


Specjalista Do spraw: pozwoleń na broń w Zespole do spraw Pozwoleń na Broń w Wydziale Postępowań
Administracyjnych KWP w Olsztynie, ogłoszenie nr 129820 

wyniki naboru nr 129820


Informatyk do spraw: systemów teleinformatycznych w Sekcji Telekomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki, ogłoszenie nr 187341

wyniki naboru nr 187341


Inspektor do spraw: umundurowania w Sekcji Gospodarki Materiałowo - Technicznej Wydziału Zaopatrzenia

Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ogłoszenie nr 127033

wyniki naboru nr 127033


Starszy Referent do spraw: oprogramowania i obsługi systemów informatycznych w Zespole Administratorów Wydziału
Łączności i Informatyki, ogłoszenie nr 12548
9

wyniki naboru nr 125489


Starszy Inspektor do spraw nadzoru budowlanego w specjalności ogólnobudowlanej w Zespole Inwestycji Wydziału Inwestycji i Remontów, ogłoszenie nr 126581

wyniki naboru nr 126581


Inspektor do spraw doboru i rezerwy kadrowej w Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej w Wydziale Kadr i Szkolenia, ogłoszenie nr 126857

wyniki naboru nr 126857


Inspektor do spraw: archiwum i kancelaryjnych w Wydziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, ogłoszenie nr 125596

wyniki naboru nr 125596


Starszy Inspektor do spraw: nadzoru budowlanego w specjalności instalacji elektrycznych w Wydziale Inwestycji i Remontów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ogłoszenie nr 125446

wyniki naboru nr 125446


Inspektor do spraw: wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 125641

wyniki naboru nr 125641


Inspektor do spraw: umundurowania w Sekcji Gospodarki Materiałowo - Technicznej Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
ogłoszenie nr 122805 

wyniki naboru nr 122805


Starszy Inspektor do spraw: kwaterunkowych w Sekcji Gospodarki Materiałowo - Technicznej w Wydziale Zaopatrzenia, ogłoszenie nr 122942

wyniki naboru nr 124942


Inspektor do spraw: socjalnych w Wydziale Kadr i Szkolenia, ogłoszenie nr 124920

wyniki naboru nr 124920


Inspektor do spraw: pozwoleń na broń w Zespole do spraw Pozwoleń na Broń w Wydziale Postępowań

Administracyjnych KWP w Olsztynie, ogłoszenie nr 123674

wyniki naboru nr 123674


Inspektor do spraw: budżetu w Sekcji ds. Budżetu Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 121316 

wyniki naboru nr 121316


Starszy Inspektor do spraw: nadzoru budowlanego w specjalności instalacji elektrycznych w Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ogłoszenie nr 121534

wyniki naboru nr 121534


Inspektor do spraw: wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 122455

wyniki naboru nr 122455


Starszy Inspektor do spraw: budżetu w Sekcji ds. Budżetu, ogłoszenie nr 120576 

wyniki naboru nr 120576


Starszy Inspektor do spraw: organizacyjno - prawnych w Zespole Prawnym, ogłoszenie nr 122933 

wyniki naboru nr 122933


Inspektor do spraw: wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 122472  

wyniki naboru nr 122472


Starszy Referent do spraw: księgowości w Zespole Księgowości Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 122476

wyniki naboru nr 122476


Starszy Referent do spraw: wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 122474

wyniki naboru nr 122474


Specjalista do spraw: techniki specjalnej w Sekcji Uzbrojenia i Techniki Specjalnej w Wydziale Zaopatrzenia Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ogłoszenie nr 119019

wyniki naboru nr 119019


Starszy Inspektor do spraw: nadzoru budowlanego w specjalności instalacji elektrycznych w Wydziale Inwestycji i Remontów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
ogłoszenie nr 118735

wyniki naboru nr 118735


Starszy Referent do spraw: wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 119849 

wyniki naboru nr 119849


Starszy Referent do spraw księgowości w Zespole Księgowości Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 115848

wyniki naboru nr 115848


Specjalista do spraw: ds. analizy, nadzoru i sporządzania sprawozdań w zakresie paragrafów płacowych w Sekcji
Wydatków Osobowych Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 119237

wyniki naboru nr 119237


Naczelnik Wydziału w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ogłoszenie nr 118136

wyniki naboru nr 118136


Inspektor do spraw: ds. uzbrojenia w Sekcji Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Wydziału Zaopatrzenia, ogłoszenie nr 116240

wyniki naboru nr 116240


Inspektor do spraw: rozliczeń finansowych dotyczących eksploatacji obiektów Policji w zakresie energii cieplnej,
gazu, podatków od nieruchomości, opłat czynszowych, ochrony środowiska,
zarządu trwałego
oraz ubezpieczeń w Zespole Rozliczeń Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ogłoszenie nr 118372

wyniki naboru nr 118372


SpecjaliSpecjalista do spraw analizy, nadzoru i sporządzania sprawozdań w zakresie paragrafów płacowych w Sekcji
Wydatków Osobowych Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 115113

wyniki naboru nr 115113


Starszy Referent do spraw księgowości w Zespole Księgowości Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 115107

wyniki naboru nr 115107


Specjalista do spraw: ds. księgowości w Zespole Księgowości Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 112176

wyniki naboru nr 112176


Specjalista do spraw: ds. analizy, nadzoru i sporządzania sprawozdań w zakresie paragrafów płacowych w Sekcji
Wydatków Osobowych Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 112160

wyniki naboru nr 112160


Starszy Inspektor do spraw ochrony osób i mienia w Zespole do spraw ochrony osób i mienia oraz Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych w Wydziale Postępowań Administracyjnych, ogłoszenie nr 115972

wyniki naboru nr 115972


Specjalista do spraw: cudzoziemców w Zespole do spraw Cudzoziemców w Wydziale Postępowań Administracyjnych, ogłoszenie nr 115641

wyniki naboru nr 115641


Starszy Referent do spraw: mieszkaniowych w Zespole Rozliczeń Wydziału Inwestycji i Remontów, ogłoszenie nr 112464

wyniki naboru nr 112464


Starszy Referent do spraw: księgowości w Zespole Księgowości Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 112428

wyniki naboru nr 112428


Specjalista do spraw: nadzoru budowlanego w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w Wydziale Inwestycji i Remontów,
ogłoszenie nr 111226

wyniki naboru nr 111226


Inspektor do spraw: pozwoleń na broń w Zespole do spraw Pozwoleń na Broń w Wydziale Postępowań
Administracyjnych KWP w Olsztynie, ogłoszenie nr 111107

wyniki naboru nr 111107


Specjalista do spraw: oprogramowania i obsługi systemów informatycznych w Sekcji Administratorów Wydziału
Łączności i Informatyki, ogłoszenie nr 111092

wyniki naboru nr 111092


Specjalista do spraw: nadzoru budowlanego w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w Wydziale Inwestycji i Remontów, ogłoszenie nr 103552

wyniki naboru  nr 103552


Inspektor do spraw: wymiany informacji kryminalnych o charakterze międzynarodowym Zespołu Międzynarodowej
Współpracy Policji w Wydziale Wywiadu Kryminalnego, ogłoszenie nr 108735

wyniki naboru  nr 108735


Specjalista do spraw pozwoleń na broń w Zespole ds. pozwoleń na broń Wydziału Postępowań Administracyjnych, ogłoszenie nr 100648

wyniki naboru  nr 100648


Specjalista do spraw: oprogramowania i obsługi systemów informatycznych w Sekcji Administratorów Wydziału
Łączności i Informatyki, ogłoszenie nr 106916

wyniki naboru  nr 106916


Inspektor do spraw: ds. eksploatacji w Wydziale Transportu, ogłoszenie nr 106757

wyniki naboru  nr 106757


Starszy Inspektor do spraw: obsługi wierzytelności w Zespole ds. Inwentaryzacji i Windykacji Należności Budżetowych
Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 104045

wyniki naboru  nr 104045


Specjalista do spraw: oprogramowania i obsługi systemów informatycznych w Sekcji Administratorów Wydziału
Łączności i Informatyki, ogłoszenie nr 104332
wyniki naboru  nr 104332


Starszy Referent do spraw: księgowości w Zespole Księgowości Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 104528
wyniki naboru  nr 104528


Inspektor do spraw: obsługi kancelaryjnej w Kancelarii Tajnej w Wydziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, ogłoszenie nr 91699

wyniki naboru  nr 91699


Inspektor do spraw: zarządzania i gospodarowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie i w dyspozycji
KWP w Olsztynie w Wydziale Inwestycji i Remontów, ogłoszenie nr 99870

wyniki naboru  nr 99870


Inspektor do spraw: ds. eksploatacji w Wydziale Transportu, ogłoszenie nr 97979
wyniki naboru  nr 97979


Starszy Referent do spraw: ds. księgowości w Zespole Księgowości Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 97976

wyniki naboru  nr 97976


Specjalista do spraw: cudzoziemców w Zespole do spraw Cudzoziemców w Wydziale Postępowań Administracyjnych, ogłoszenie nr 93824

wyniki naboru  nr 93824


Inspektor do spraw: analizy i wsparcia systemu obsługi oprogramowania w Sekcji Administratorów Wydziału
Łączności i Informatyki,ogłoszenie nr 94012

wyniki naboru  nr 94012


Inspektor do spraw: ds. budżetu w Sekcji ds. Budżetu Wydziału Finansów, ogłoszenie nr 95213

wyniki naboru  nr 95213


Radca Prawny do spraw: obsługa prawna Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - Zespół Prawny KWP w Olsztynie, ogłoszenie nr 93387

wyniki naboru  nr 93387


Starszy Inspektor do spraw: funkcjonowania systemów teleinformatycznych w Zespole Ogólnym Wydziału Łączności i Informatyki, ogłoszenie nr 90163

wyniki naboru  nr 90163


Starszy Specjalista do spraw: laborant w Zespole Chemii Laboratorium Kryminalistycznego, ogłoszenie nr 84717

wyniki naboru  nr 84717


Specjalista do spraw: nadzoru budowlanego w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w Wydziale Inwestycji i Remontów, ogłoszenie nr 87051

wyniki naboru  nr 87051


Starszy Referent do spraw: ewidencjonowania i obsługi systemów informatycznych w Sekcji Administratorów Wydziału
Łączności i Informatyki, ogłoszenie nr 86041

wyniki naboru  nr 86041


Inspektor do spraw: kancelaryjnych i archiwum w Wydziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, ogłoszenie nr 87510

wyniki naboru  nr 87510


Specjalista do spraw: pozyskiwania i rozliczania funduszy pomocowych w Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy
Pomocowych, ogłoszenie nr 87521

wyniki naboru  nr 87521


Inspektor do spraw obsługi wierzytelności w Zespole ds. Inwentaryzacji i Windykacji Należności Budżetowych, ogłoszenie nr 87702

wyniki naboru  nr 87702


Specjalista do spraw: pozyskiwania i rozliczania funduszy pomocowych w Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, ogłoszenie nr 84920

wyniki naboru  nr 84920


Specjalista do spraw: techniki specjalnej w Wydziale Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ogłoszenie nr 81075

wyniki naboru  nr 81075


Inspektor do spraw: wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ogłoszenie nr 82735

wyniki naboru  nr 82735


Radca Prawny do spraw: obsługa prawna Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - Zespół Prawny KWP w Olsztynie, ogłoszenie nr 85280

wyniki naboru  nr 85280


Starszy Referent do spraw: ewidencjonowania i obsługi systemów informatycznych w Sekcji Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki, ogłoszenie nr 86041

wyniki naboru  nr 86041


Specjalista do spraw: nadzoru budowlanego w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w Wydziale Inwestycji i Remontów, ogłoszenie nr 84044

wyniki naboru  nr 84044


Specjalista do spraw: pozyskiwania i rozliczania funduszy pomocowych w Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, ogłoszenie nr 84709

wyniki naboru - anulowanie naboru  nr 84709


Inspektor do spraw: wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych w Wydziale Finansów ogłoszenie nr 78646

wyniki naboru  nr 78646


Starszy Inspektor do spraw: laborant w Zespole Biologii Laboratorium Kryminalistycznego ogłoszenie nr 77254

wyniki naboru nr 77254


Inspektor do spraw: wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych w Wydziale Finansów, ogłoszenie nr 80470

wyniki naboru nr 80470


Inspektor do spraw: analiz i profilaktyki w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ogłoszenie nr 81035

wyniki naboru nr 81035


Psycholog w Sekcji Psychologów ogłoszenie nr 80140

wyniki naboru nr 80140


Specjalista do spraw: nadzoru budowlanego w Wydziale Inwestycji i Remontów

wyniki naboru nr 77801


Inspektor do spraw: umundurowania w Sekcji Gospodarki Materiałowo - Technicznej Wydziału Zaopatrzenia

wynik naboru nr 77562


Specjalista do spraw: cudzoziemców w Zespole ds. Cudzoziemców w Wydziale Postępowań Administracyjnych Specjalista

wynik naboru nr 78685


-Informatyk Do spraw: systemów teleinformatycznych w Sekcji Telekomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki; ogłoszenie nr 73005

- wynik naboru 73005

 


 -Specjalista do spraw: księgowości w Zespole Księgowości Wydziału Finansów ogłoszenie nr 76832

- wynik naboru 76832


-Inspektor do spraw: budżetu w Sekcji Budżetu Wydziału Finansów ogłoszenie nr 76409

- wynik naboru 76409


-Inspektor do spraw: komunikacji wewnętrznej i funduszu prewencyjnego PZU w Wydziale Komunikacji Społecznej ogłoszenie nr 75837

- wynik naboru 75837


-Inspektor do spraw: umundurowania w Sekcji Gospodarki Materiałowo - Technicznej Wydziału Zaopatrzenia ogłoszenie nr 75347

-wynik naboru 75347


- Starszy specjalista do spraw: laborant w Zespole Chemii Laboratorium Kryminalistycznego; Ogłoszenie nr 70562

-wynik naboru 70562

 


Specjalista Do spraw: ochrony osób i mienia oraz SUFO w Wydziale Postępowań Administracyjnych; ogłoszenie nr 72634

-wynik naboru 72634

 


Specjalista do spraw kadrowych pracowników Policji w Wydziale Kadr i Szkolenia ogłoszenie nr 74529

-wynik naboru 74529


Inspektor Do spraw: budżetu w Sekcji Budżetu Wydziału Finansów ogłoszenie nr 74217

wynik naboru 74217


Starszy Referent do spraw: wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych w Wydziale Finansów; ogłoszenie nr 73964

wynik naboru 73964


Starszy Inspektor do spraw: doskonalenia zawodowego w Wydziale Kadr i Szkolenia; ogłoszenie nr 73411

wynik naboru 73411


Inspektor Do spraw: wydatków osobowych w Wydziale Finansów; ogłoszenie nr 72619

wynik naboru 72619


-Inspektor do spraw: umundurowania w Sekcji Gospodarki Materiałowo - Technicznej Wydziału Zaopatrzenia; ogłoszenie nr 70746

 

wynik naboru 70746

 


- inspektor do spraw: eksploatacji obiektów Wydziale Inwestycji i Remontów; ogłoszenie nr 68376

-wynik naboru 68376


-wynik naboru 


-Inspektor do spraw: doboru i rezerwy kadrowej w Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej w Wydziale Kadr i Szkolenia; ogłoszenie 70105 

-wynik naboru 70105


-Informatyk do spraw: systemów teleinformatycznych w Sekcji Telekomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki ;ogłoszenie 70041

-wynik naboru 70041 


-Specjalista do spraw: obsługi jednostek Policji woj. warmińsko-mazurskiego z zakresu Systemu Meldunku
Informacyjnego w Wydziale Wywiadu Kryminalnego; Ogłoszenie nr 70565

- wynik naboru 70565  


-  starszy referent do spraw: wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów; ogłoszenie nr 68002

- wyniki naboru 68002


- specjalista do spraw: pozyskiwania i rozliczania funduszy pomocowych w Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, ogłoszenie nr 66645

-wyniki naboru 66645


- starszy specjalista w Zespole Chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Olsztynie; ogłoszenie 63546

- wynik naboru 63546


- inspektor do spraw: doboru i rezerwy kadrowej w Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej w Wydziale Kadr i Szkolenia

- wyniki naboru 61947


- specjalista do spraw: badań społecznych i wspierania procesów zarządczych w Wydziale Komunikacji Społecznej; ogłoszenie 65485

- wyniki naboru


- informatyk do spraw: oprogramowania i informatycznych systemów telekomunikacyjnych w Sekcji Telekomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki; ogłoszenie 64824

- wyniki naboru


- starszy referent do spraw: oprogramowania i obsługi systemów informatycznych w Sekcji Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki; ogłoszenie 63870

- wyniki naboru


- inspektor do spraw: doboru i rezerwy kadrowej w Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej w Wydziale Kadr i Szkolenia; ogłoszenie 61947

- wynik naboru


- starszy referent do spraw: oprogramowania i obsługi systemów informatycznych w Sekcji Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki; ogłoszenie 61242

- wynik naboru


- specjalista do spraw: poszukiwania, odnajdywania i ustalania mienia poprzez uzyskiwanie informacji, pozyskiwanie środków z funduszy europejskich w Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą; ogłoszenie 60911

- wynik naboru


- specjalista do spraw: poszukiwania, odnajdywania i ustalania mienia poprzez uzyskiwanie informacji, pozyskiwanie środków z funduszy europejskich w Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą; ogłoszenie 59747

- wynik naboru


- starszy inspektor do spraw: obsługi wierzytelności w Wydziale Finansów; ogłoszenie 58682

- wynik naboru


- inspektor do spraw: wydatków osobowych w Wydziale Finansów; ogłoszenie 60326

wynik naboru


- inspektor do spraw: eksploatacji w Wydziale Transportu; ogłoszenie 59765

wynik naboru


- kierownik do spraw: w Sekcji Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Wydziału Zaopatrzenia; ogłoszenie 59695

wynik naboru


- inspektor: techniki policyjnej w Sekcji Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Wydziału Zaopatrzenia; ogłoszenie 54979

wynik naboru


- starszy specjalista: laborant w Zespole Chemii Laboratorium Kryminalistycznego; ogłoszenie 49843

wynik naboru


- starszy inspektor do spraw: księgowości w Wydziale Finansów; ogłoszenie 52463

wynik naboru


- starszy inspektor do spraw: Zespołu do spraw Ochrony Osób i Mienia oraz Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych w Wydziale Postępowań Administracyjnych; ogłoszenie 49877

wynik naboru


- inspektor do spraw: pozwoleń na broń w Wydziale Postępowań Administracyjnych; ogłoszenie 50902

wynik naboru


- starszy inspektor do spraw: postępowań sprawdzających w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych; ogłoszenie 50528

wynik naboru


- starszy referent do spraw: księgowości w Wydziale Finansów; ogłoszenie 49842

wynik naboru


- starszy inspektor do spraw: organizacyjno-prawnych w Zespole Prawnym; ogłoszenie 50436

wynik naboru


- inspektor do spraw: księgowości w Wydziale Finansów; ogłoszenie nr 49015

wynik naboru


- inspektor do spraw: eksploatacji obiektów w Wydziale Inwestycji i Remontów; ogłoszenie nr 42015

wynik naboru


- kierownik sekcji do spraw: gospodarki materiałowo-technicznej w Wydziale Zaopatrzenia; ogłoszenie nr 40865

wynik naboru


- inspektor do spraw: obsługi wierzytelności w Zespole ds. Inwentaryzacji i Windykacji Należności Budżetowych Wydziału Finansów; ogłoszenie nr 40850

wynik naboru


- inspektor do spraw: mundurowych w Wydziale Zaopatrzenia; ogłoszenie nr 37475

wynik naboru

 

Ogłoszenia o wszystkich wolnych stanowiskach w służbie cywilnej w KWP w Olsztynie oraz podległych jednostkach organizacyjnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - https://nabory.kprm.gov.pl

 

Metryczka

Data publikacji : 12.10.2015
Data modyfikacji : 30.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Wachowska Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Wachowska
do góry