Status prawny - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 
        Komenda Wojewódzka jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą urząd,  którego Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, działając w imieniu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego albo własnym, realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
 
Działalność Komendy Wojewódzkiej podlega:
 
1) nadzorowi Komendanta Głównego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 
2) zwierzchnictwu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z wyjątkiem:
 
a) spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń;
b) spraw w postępowaniu administracyjnym, w których organem wyższego stopnia na mocy ustaw jest Komendant Główny Policji.
 
 
Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji określają:
 
 1. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych  zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 2. Zarządzenie nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
 3. Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z dnia 10 lutego 2018 r.
 4. Zmiany do Regulaminu KWP w Olsztynie
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie jest przełożonym policjantów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
     
 • Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji  złożony po zasięgnięciu opinii wojewody.
 • Na wniosek Komendanta Wojewódzkiego, Komendant Główny Policji  powołuje i odwołuje do trzech zastępców Komendanta Wojewódzkiego w tym I zastępcę.
 • W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendant Główny Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi.
 • Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty powołuje i odwołuje komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.
 • Komendant Wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje i odwołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.
 • Komendant Wojewódzki Policji powołuje i odwołuje komendanta komisariatu specjalistycznego Policji.
 • Komendant Wojewódzki Policji określa właściwość terytorialną komisariatów Policji na terenie swojego działania.
 • Komendant Wojewódzki Policji w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji tworzy, w razie potrzeby, komisariat kolejowy, wodny, lotniczy lub inny komisariat specjalistyczny.

Metryczka

Data publikacji 13.03.2007
Data modyfikacji 13.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redakcja BIP
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Przyborowska
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Przyborowska
do góry