Dostęp do zasobów archiwalnych - KWP w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Archiwum Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą:

 • zespół akt wytworzonych przez jednostki i komórki organizacyjne MO garnizonu warmińsko-mazurskiego za lata 1955-1990,
 • zespół otwarty akt Komendy Wojewódzkiej Policji Olsztynie od roku 1990,
 • zespół akt byłej KWMO i KWP w Elblągu oraz jednostek podległych za lata 1975-1999.

Całość dokumentów wytworzonych w latach 1944-1954 przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz b. Komendę Wojewódzką Policji w Elblągu została przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej, odpowiednio w Białymstoku i Gdańsku.

Dokumentację Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i składnic akt podległych jednostek, tj. komend powiatowych i miejskich Policji województwa warmińsko-mazurskiego udostępnia się do celów:

 • służbowych uprawnionym podmiotom,
 • naukowo-badawczych,
 • publicznych
 • i innych.

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

 

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8

10-522 Olsztyn

 

Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
 • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne –jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
 • wskazanie materiałów archiwalnych lub określenie tematu i okresu ich wytworzenia,
 • cel, dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej),
 • proponowany sposób udostępnienia.

Udostępnianie akt:

 • zawierających informacje niejawne – następuję zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,
 • zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej,
 • zawierających dane osobowe – następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • operacyjnych – następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych, informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania danych uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Akta udostępnia się w siedzibie Archiwum Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, bądź we właściwej składnicy akt, w obecności pracownika archiwum.

Archiwum, zgodnie z k.p.a., wydaje również zaświadczenia na podstawie posiadanych archiwaliów.

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:

Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698),

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1161),

Zarządzeniu Nr 920 Komendanta Głównego Policji dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95) ze zmianami.

Metryczka

Data publikacji 18.10.2004
Data modyfikacji 30.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redakcja BIP
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Filipkowska
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Przyborowska
do góry